SEFOCAM

Bankaccount

Via deze webpagina kan u als arbeider uit de sector garage (PC 112), Metaalhandel (PsC 149.04), Koetswerk (PsC 149.02), Terugwinning van Metalen (PsC 142.01) en Edele Metalen (PsC 149.03) uw bankrekeningnummer doorgeven met het oog op automatische uitbetaling van tijdelijke werkloosheid gedurende de periode waarin de maatregelen als gevolg van de coronacrisis gelden. De aanvraag zelf zal automatisch verlopen of via het gebruikelijke formulier F1 (over te maken aan het sociaal fonds).
                                                                                   ---------------------
Via ce site vous pouvez, en étant ouvrier dans le secteur des entreprises de Garage (CP 112), Commerce du Métal (SCP 149.04),Carrosserie ‘SCP 149.02), Récupération des Métaux (SCP 142.01) et Métaux Précieux (SCP 149.03), communiquer votre numéro de compte bancaire en vue du paiement automatique des indemnités complémentaires de chômage temporaire pendant la période dans laquelle les mesures suit à la crise de corona s’appliquent. La demande même sera faite automatiquement où par le formulaire F1 (à renvoyer au fonds social).


MET HET OOG OP DE AUTOMATISCHE UITBETALING KAN U HIERONDER UW BANKREKENINGNUMMER DOORGEVEN.
Indien u recent reeds een bankrekeningnummer doorgaf aan het sociaal fonds, dan hoeft u deze procedure niet meer uit te voeren.
EN VUE DU PAIEMENT AUTOMATIQUE VOUS POUVEZ COMMUNIQUER VOTRE NUMERO DE COMPTE BANCAIRE CI-DESSOUS. Il ne faut pas éxecuter cette procédure si vous avez déjà communiqué votre numéro de compte bancaire dans le passé récent.
VIA E-MAIL - VIA POST(E)
Indien u wenst kan u uw bankrekeningnummer per e-mail overmaken aan uw Sociaal Fonds (adressen hieronder) door gebruik te maken van het formulier dat u hieronder kan downloaden. Het volledig ingevulde formulier moet samen met een recto-verso kopie van uw identiteitskaart worden overgemaakt per post of per e-mail.
Nederlandstalig formulier
                                                                                  ---------------------
Si vous le souhaitez, vous pouvez communiquer votre numéro de compte bancaire à votre fonds social en utilisant le formulaire que vous pouvez télécherger avec le lien ci-dessous. Le formulaire dûment complété doit être envoyé par envoi postal ou par e-mail accompagné d'une photocopie recto-verso de votre carte d'identité.
 
INFO: Sociale fondsen - Fonds Sociaux:
Sociaal Fonds Garage –Fonds Social Garage : info@traxio.be

Sociaal Fonds Metaalhandel - Fonds Social Commerce du Métal : info@traxio.be

Sociaal Fonds Koetswerk - Fonds Social Carrosserie : elslemaire@febelcar.com

Sociaal Fonds Terugwinning van Metalen - Fonds Social Récupération des Métaux: info.fonds142@coberec.be

Sociaal Fonds Edele Metalen - Fonds de sécurité d’existence Métaux Précieux : info@traxio.be

 
 
VIA LOGIN E-ID:
De procedure die volgt, vergt login met uw elektronische identiteitskaart (e-iD). Er zal u worden gevraagd om een aantal programma’s/plugins te installeren in uw webbrowser. De te installeren software werkt enkel met een recente versie van Microsoft Internet Explorer, Google Chrome of Mozilla Firefox. De software werkt NIET met Edge!!!
Wij kunnen u niet helpen om eventuele installatieproblemen op te lossen. Voor inhoudelijke vragen over de uitkering tijdelijke werkloosheid of voor eventuele alternatieve manieren om uw rekeningnummer over te maken, verwijzen we u naar de sociale fondsen van de betrokken sectoren (contactinfo hierboven).

                                                                                  ---------------------
La procédure qui suit, exige un login avec votre carte d’identité électronique (e-iD). Vous serez obligé d’installer des plugins dans votre navigateur. Les plugins à installer fonctionnent uniquement avec une version récente de Microsoft Internet Explorer, Google Chrome *ou Mozilla Firefox. Ils ne fonctionnent pas avec EDGE !!!
Nous ne pouvons pas vous aider à résoudre des éventuels problèmes d’installation.  Pour toutes questions concernant l’indemnité même ou pour des moyens alternatives pour communiquer votre numéro de compte bancaire veuillez contacter votre fonds social (infos ci-dessus)

Gelieve uw taal te kiezen / Veuillez choisir votre langue

-