Sectoren Textielnijverheid

Voordelen

 

Onze sociale sectorale pensioenstelsels vallen uiteen in 2 luiken m.n. een pensioenluik en een solidariteitsluik.

 

Hoeveel bedraagt het aanvullend pensioen?

Het bedrag van het aanvullend pensioen is gelijk aan de som van de gestorte netto-werkgeversbijdragen binnen het pensioenluik, eventueel aangevuld met de waarborgen voortvloeiend uit het solidariteitsluik; verhoogd met het N.F.R. (netto financieel rendement dat wordt toegekend door het pensioenfonds). Het pensioenfonds is verplicht om het door de W.A.P. (wet op de aanvullende pensioenen) vastgelegde minimale rendement te garanderen. Dit W.A.P. rendement bedraagt vanaf 01/01/2016 1,75%.

 

Rendement toegekend in 2021: wordt berekend begin 2022

 

 

In welke solidariteit wordt sectoraal voorzien?

Rente-uitkering bij overlijden

Zo is er een rente-uitkering bij overlijden van 250,00 euro (met uitzondering van de uittreders die hun verworven reserves binnen het sectorplan laten, weliswaar zonder verdere premiebetaling) op voorwaarde dat:

   • er tijdens de 4 kwartalen voorafgaand aan het overlijden (of gedurende alle kwartalen sinds de indiensttreding van de Aangeslotene ingeval dit er minder zijn dan vier) bijdragen gestort zijn geweest; en dat
   • het overlijden van de Aangeslotene zich situeert binnen de 365 dagen na de laatste gepresteerde dag van de Aangeslotene.

 

Premievrijstelling tijdens welbepaalde gelijkgestelde perioden

Tijdens periodes van arbeidsongeschiktheid door een (beroeps)ziekte, (arbeids)ongeval en moederschapsbescherming alsook tijdens periodes van tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen is er een premievrijstelling waarbij er een forfaitair bedrag wordt toegekend aan de individuele pensioenreserve. Die premievrijstelling geldt ongeacht de arbeidsovereenkomst en de arbeidsduur.

 

  1. Tijdelijke werkloosheid om economische redenen 
    Deze forfaitaire toekenning bedraagt per weerhouden gelijkgestelde dag 0,50 euro en ze is beperkt tot max. 30 dagen per kalenderjaar. Ze wordt pro rata toegepast op basis van het tewerkstellingspercentage van de Aangeslotene zoals van toepassing op het ogenblik van de aanvang van de periode van tijdelijke werkloosheid
 

  2.
Periodes van arbeidsongeschiktheid ten gevolge (beroeps)ziekte / (arbeids)ongeval
   

Deze forfaitaire toekenning bedraagt per weerhouden gelijkgestelde dag 0,50 euro en ze is beperkt tot max. 30 dagen per kalenderjaar. Ze wordt pro rata toegepast op basis van het tewerkstellingspercentage van de Aangeslotene zoals van toepassing op het ogenblik van de aanvang van de periode van arbeidsongeschiktheid

Deze solidariteitsprestatie wordt enkel toegekend indien er in hoofde van de Aangeslotene, gedurende de vier opeenvolgende kwartalen voorafgaand aan het kwartaal waarin de Aangeslotene arbeidsongeschikt wordt of gedurende alle kwartalen sinds de indiensttreding van de Aangeslotene indien dit er minder zijn dan vier, bijdragen werden gestort.

   
 
  3.
Periodes van arbeidsongeschiktheid ten gevolge moederschapsbescherming
   

Deze forfaitaire toekenning bedraagt per weerhouden gelijkgestelde dag 0,50 euro en ze is tot de eerste 30 dagen van deze periode. Ze wordt pro rata toegepast op basis van het tewerkstellingspercentage van de Aangeslotene zoals van toepassing op het ogenblik van de aanvang van de periode van moederschapsbescherming.

 

 

De juridische grondslag van deze voordelen worden geregeld bij collectieve arbeidsovereenkomsten.