SEFOCAM

Pensioenoverzichten

Hoe kan de aangeslotene zelf de evolutie van het aanvullend pensioen opvolgen?

Jaarlijks in de loop van de maand november krijgen de actieve aangeslotenen het pensioenoverzicht (=de nieuwe naam voor de pensioenfiche) toegestuurd per post op voorwaarde dat zij beschikken over verworven reserves. Tot en met eind 2018 moest een aangeslotene gedurende een al dan niet onderbroken periode van 12 maanden aangesloten zijn (geweest) bij één of meerdere van onze sectorplannen om te kunnen beschikken over verworven reserves. Vanaf 1 januari 2019 volstaat het om na 1 januari 2019 minstens 1 betaalde werkdag te hebben in 1 van de aangesloten sectoren om recht te hebben op verworven reserves.

De uitgetreden aangeslotenen krijgen het pensioenoverzicht nog 1 keer om de 5 jaar toegestuurd.

Net zoals de actieve aangeslotenen kunnen ze het overzicht consulteren via deze link consulteren. Ook op www.Mypension.be zal de informatie met betrekking tot het jaarlijkse pensioenoverzicht beschikbaar zijn.

 
Het pensioenoverzicht heeft enkel een informatief karakter en het wordt rechtstreeks aan de actieve aangeslotene overgemaakt. Het bevat, buiten de persoonlijke gegevens van de aangeslotene, een aantal belangrijke cijfergegevens met betrekking tot het pensioen- en solidariteitsluik.
 

Er bestaan twee types van pensioenoverzichten: deze voor een actieve aangeslotene en deze voor een de uitgetreden aangeslotene. Voor de uitgetreden aangeslotenen worden "de verwachte prestaties" niet vermeld (3de puntje in deel 1 van het overzicht). Voor de actieve aangeslotenen gebeurt dit wel.
 

Voorbeelden (opgemaakt op basis van fictieve gegevens)

          Garage         
    Metaalhandel    
      Koetswerk       
Metaalrecuperatie    Edele Metalen   
  PC 112
      PC 149.04
      PC 149.02
     PC 142.01
      PC 149.03
Actieve aangesloten
      Voorbeeld       Voorbeeld        Voorbeeld        Voorbeeld        Voorbeeld 
Uitgetreden aangeslotene       Voorbeeld        Voorbeeld        Voorbeeld        Voorbeeld        Voorbeeld 

 

 

DE HOOFDING

In de hoofding van het pensioenoverzicht vinden we alle gegevens terug m.b.t. de pensioeninstelling die belast is met het beheer van het pensioenplan:

    • De naam en het adres, de toelatingsdatum en het erkenningsnummer, het ondernemingsnummer (KBO).

 

JE GEGEVENS

In deze rubriek vinden we alle info terug over de aangeslotene:

    • De geboortedatum en het rijksregisternummer, de naam van de inrichter van het plan van aansluiting en de vermoedelijke pensioendatum (65 jaar).

 

PENSIOENOVERZICHT

Onder deze rubriek vinden we de totale periode terug tijdens dewelke de pensioenrechten werden opgebouwd alsook de datum tot wanneer de gegevens werden bijgewerkt. Indien er na deze datum nog gegevens werden ontvangen, werden ze NIET opgenomen in dit overzicht.

 

DEEL 1

1. Hoeveel pensioenrechten heb je al opgebouwd? 
 

Onder deze rubriek vinden we de totale waarde van de opgebouwde pensioenrechten tot op 1 januari van het berekeningsjaar terug. Dit bedrag is samengesteld verschillende mogelijke componenten:

- De premies die werden betaald door de werkgevers;

- Indien aanwezig, het bedrag betaald uit het solidariteitsluik;

- Indien aanwezig, het bedrag dat werd overgedragen van een vorige werkgever;

- Het totaal toegekende rendement;

- Indien aanwezig, een toegekende koopsom.

De som van al deze bedragen geeft de totale waarde van de huidige pensioenrechten.

   
 2. Hoeveel ontvangen je begunstigden als je overlijdt?
 

Onder deze rubriek vinden we het bedrag dat zal worden uitbetaald aan de begunstigde(n) in geval van overlijden van de aangeslotene op 1 januari van het berekeningsjaar (overlijdensdekking).

Indien de aangeslotene één of meerdere begunstigde heeft aangeduid, dan zal de naam van deze persoon/personen hier ook worden vermeld.

   
 3.

Hoeveel kan je ontvangen op het moment dat je met pensioen gaat?

 

In deze rubriek vinden we 2 prognoses terug van de "verwachte prestaties" (= het kapitaal dat mogelijk zal worden opgebouwd tot op de vermoedelijke pensioendatum).

Voor deze berekening wordt er vanuit gegaan dat:

     - de aangeslotene ononderbroken verder in dienst blijft in de sector tot aan de pensioenleeftijd;

     - de aangeslotene tot de pensioenleeftijd verder aangesloten blijft bij dit pensioenplan;

     - de persoonlijke gegevens van de aangeslotene, zoals o.a. het loon, tot de pensioenleeftijd dezelfde blijven.

In een eerste minder gunstige prognose wordt uitgegaan van een rendement van 0,00%. In een tweede, eerder realistische, prognose wordt gerekend met een rendement van 1,75%.

 

DEEL 2

 4. Hoe zijn je pensioenrechten geëvolueerd? 
 

Onder deze rubriek vinden we de evolutie van de pensioenrechten gedurende het berekeningsjaar.

       Bedrag van de herrekende pensioenreserve op 1 januari van het berekeningsjaar
 
       +
 Bijdragen gestort in de loop van het berekeningsjaar
 
       +  Koopsom gestort in de loop van het berekeningsjaar (indien van toepassing)  
       +
 Solidariteitsbijdragen gestort in de loop van het berekeningsjaar
 

     -  De kosten afgehouden gedurende het berekeningsjaar
 
       +

 De inkomende transfer gedurende het berekeningsjaar (indien van toepassing)

 
       +  Het rendement toegekend gedurende het berekeningsjaar  
       = De nieuwe pensioenreserve op 1 januari van het jaar volgend op het berekeningsjaar 
 
     
 5. Je pensioenplan
 
 

In deze rubriek vinden we meer info over het pensioenplan zelf. Zowel het type plan als de financierings-

graad wordt vermeld alsook het minimale bedrag waarover de aangeslotene sowieso kan beschikken. We noemen dit ook wel eens de WAP-reserve (= alle premies opgerent aan de minimale rendementsgarantie). Dit bedrag kan lager zijn dan het bedrag van de reserves indien de toegekende rendementen op de reserves hoger waren dan de minimale rendementsgarantie uit de WAP (wet op de aanvullende pensioenen).

 

 

BIJKOMENDE INFORMATIE NODIG ?

  -

Administratieve coördinatiecel sectorplan:

vzw SEFOCAM - Woluwedal 46/7 te 1200 Brussel

Tel. 02/761.00.70 - e-mail: helpdesk(at)sefocam.be - www.sefocam.be

 
 
 - Dit pensioenoverzicht alsook alle vorige overzichten kan je raadplegen via: www.mybenefit.be
 - Gegevens over je wettelijk pensioen of je aanvullend pensioen bij vorige werkgevers: www.mypension.be
 -

Sefoplus OFP, Sefocam VZW en het Sociaal Fonds verwerken je persoonsgegevens met het oog op het beheer en de
uitvoering van het sectoraal pensioenplan in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake
gegevensbescherming, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR).
Voor meer informatie hieromtrent verwijzen wij naar de kennisgeving en de Beleidsnota
Gegevensverwerking en -bescherming die je beide kan terugvinden op de website (www.sefoplus.be).

 
 
      

 

Meer informatie op de website FSMA .