SEFOCAM

Aanvragen

Wettelijk / vervroegd pensioen

Het aanvullend pensioen moet verplicht worden uitbetaald op het momentvan pensionering (*).

 

Indien de vzw SEFOCAM tijdig wordt geïnformeerd over de wettelijke- of vervroegde pensioendatum, zal de aangeslotene uiterlijk twee maanden voorafgaandelijk aan deze pensioendatum, een brief ontvangen samen met een formulier S1 dat ingevuld en voorzien van alle bijlagen moet teruggestuurd worden naar Sefocam vzw. De brief bevat volgende gegevens:

     
 -

het huidig beschikbare bedrag van het aanvullend pensioen (rekening houdend met de bijdragen aan RIZIV,

solidariteit en bedrijfsvoorheffing);

   - in voorkomend geval het kwartaalbedrag van de levenslange rente;
   - de vraag om het formulier S1 'Aanmelding van wettelijk- of vervroegd pensioen' met bijlagen over te maken aan vzw SEFOCAM

 

(*) Een aangeslotene die vóór 01/01/2016 met vervroegd / wettelijk pensioen ging en die in aanvulling op dit pensioen nog toegelaten arbeid verricht bij een werkgever die behoort tot één van onze sectoren die zal, voor zover deze toegelaten arbeid is gestart vóór 01/01/2016, zijn aanvullend pensioen pas kunnen opvragen na stopzetting van de werkzaamheden bij die werkgever. In dit geval wordt er immers nog verder gespaard voor de opbouw van het aanvullend pensioen.

 

 

SWT Statuut / Brugpension

Voor de plannen in de Sefocam-sectoren (Garage, Metaalhandel, Koetswerk, Terugwinning van Metalen en Edele metalen) kunnen oudere werknemers met SWT statuut vooralsnog hun aanvullend pensioenkapitaal 'vervroegd' opnemen zo men voldoet aan onderstaande leeftijdsvereisten:

Aangeslotene die in 2016

de leeftijd bereikt van

Mogelijkheid om de prestaties op te nemen vanaf:

 58 jaar of meer
 60 jaar
 57 jaar
 61 jaar
 56 jaar
 62 jaar
 55 jaar
 63 jaar

 

 

 

Aangeslotenen die ten vroegste op 55 jaar worden ontslagen in het kader van een SWT-stelsel dat kadert in een herstructureringsplan opgemaakt en gecommuniceerd aan de regionale en federale Minister van Werk vóór 1 oktober 2015, kunnen vanaf 60 jaar hun prestaties opnemen gezien het pensioenreglement zoals dit bestond vóór 1 januari 2016 dit toeliet.

 

Indien de aangeslotene voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een vervroegde uitbetaling van het aanvullend pensioen i.h.k.v. brugpensioen / SWT stelsel en voor zover Sefocam hiervan op de hoogte werd gesteld, ontvangt de aangeslotene uiterlijk twee maanden voorafgaandelijk aan het openvallen van dit recht (in voorkomend geval na verloop van de periode gedekt door de ontslagcompensatievergoeding) een brief van de vzw SEFOCAM alsook een formulier S2 dat ingevuld en voorzien van alle bijlagen moet teruggestuurd worden naar Sefocam vzw indien de aangeslotene opteert om het aanvullend pensioen op te vragen naar aanleiding van het brugpensioen / SWT statuut.

 

 

Overlijden

Overlijdt de aangeslotene vooraleer het aanvullend pensioen werd uitgekeerd, dan komt het bedrag diens begunstigde(n) toe. Wie de begunstigde(n) in kwestie juist is/zijn, wordt bepaald in het pensioenreglement; het gaat hier om de volgende personen. Wie eerst in de rij staat, sluit de anderen uit:

Sefocam sectoren (Garage - PC112, Metaalhandel - PsC 149.04, Koetswerk – PsC 149.02, Terugwinning van metalen -

                                PsC 142.01 en Edele metalen - PsC 149.03) 

   - de natuurlijke perso(o)n(en) die de aangeslotene aanduidde als begunstigde(n);
   - de echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner (in de zin van artikels 1475–1479 van het Burgerlijk Wetboek)  op voorwaarde dat u niet gescheiden was of op het punt stond te scheiden;
   - de kinderen of hun rechtverkrijgenden, bij plaatsvervulling, voor gelijke delen;
   - de ouders, voor gelijke delen;
   - het collectief sectoraal financieringsfonds (het aanvullend pensioen wordt dan overgemaakt in het voordeel van de andere aangeslotenen).

 

Textielsectoren (PC120, PsC 120.01 en PC 214) 
   - de echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner (in de zin van artikels 1475–1479 van het Burgerlijk Wetboek)  op voorwaarde dat u niet gescheiden was of op het punt stond te scheiden;
   - de kinderen of hun rechtverkrijgenden, bij plaatsvervulling, voor gelijke delen;
   - de natuurlijke perso(o)n(en) die de aangeslotene aanduidde als begunstigde(n);
   - het collectief sectoraal financieringsfonds (het aanvullend pensioen wordt dan overgemaakt in het voordeel van de andere aangeslotenen).

 

Van zodra de vzw Sefocam op de hoogte wordt gebracht van het overlijden van de aangeslotene zal de begunstigde een brief ontvangen samen met een formulier S3. Dit formulier moet ingevuld en voorzien van alle bijlagen worden teruggestuurd naar de vzw Sefocam.

 

Meer info over aanduiding van begunstigden:

   Ik werk in de aanverwante metaalsectoren (Sefocamsectoren)
   Ik werk in de Textielsectoren