Onze stelsels

Pensioenfiche

Hoe kan de aangeslotene zelf de evolutie van het aanvullend pensioen opvolgen?

Elke aangeslotene kan voortaan de meest recente pensioenfiche raadplegen via Login.

Jaarlijks in november-december krijgen de aangeslotenen de pensioenfiche op voorwaarde dat zij gedurende een al dan niet onderbroken periode van 12 maanden aangesloten zijn/waren bij één of meerdere van onze sectorplannen.

 

De pensioenfiche, met een louter informatief karakter, wordt rechtstreeks aan de aangeslotene overgemaakt; die bevat buitende persoonlijke gegevens van de aangeslotene een aantal belangrijke cijfergegevens met betrekking tot het pensioen- en solidariteitsluik.

Er bestaan twee types van pensioenfiches met name deze voor een actieve aangeslotene en deze voor een de uitgetreden aangeslotene. De status van de aangeslotene kent steeds een vermelding in de linker bovenhoek van zowel het voorblad als de bijlage.

 

De fiche bestaat uit twee delen, namelijk een uniform voorblad en een bijlage.

Voorbeelden                                                                      

 ACTIEVE AANGESLOTENE  
 UITGETREDEN AANGESLOTENE  


Op het uniforme voorblad vinden wij volgende rubrieken terug
:

Algemene informatie:

 • De vermelding van de aangeslotene;   
 • De vermelding van de pensioeninstelling die belast is met het beheer van het pensioenplan alsook diens erkenningsnummer;   
 • De vermelding van de sector;   
 • De vermelding van het pensioenplan waarop de fiche betrekking heeft.

 

Deel 1:  De bedragen die worden vermeld in dit deelzijn berekend op basis van de persoonlijke gegevens van de aangeslotene en de parameters van het aanvullend pensioen op de herberekeningsdatum (dit is 1 januari van het herberekeningsjaar). U vindt deze persoonlijke gegevens en parameters in deel 2 terug.

 • Enkel voor actief aangeslotenen : Verwachte prestatie in de veronderstelling dat u blijft verder werken tot aan de pensioenleeftijd.

Dit is een raming van het aanvullend pensioen, berekend op de herberekeningsdatum, dat u op de pensioenleeftijd (65 jaar) kan ontvangen zo u tot op dat moment verder in dienst blijft en verder aanvullend pensioen blijft opbouwen. Deze raming gaat er vanuit dat:

- u ononderbroken verder in dienst blijft in de sector tot aan de pensioenleeftijd;

- u tot de pensioenleeftijd verder aangesloten blijft bij dit pensioenplan;

- uw persoonlijke gegevens zoals uw loon tot de pensioenleeftijd dezelfde blijven.

Er wordt rekening gehouden meteen rendement van 1,75%. Omwille van deze veronderstellingen kan de ramingverschillen van het bedrag dat u op het moment van uw pensionering echt zal krijgen. Deze raming is enkel informatief en er kan geen recht op een aanvullend pensioen aan ontleend worden.

 

 • Verwachte prestatie in de veronderstelling dat u geen verdere prestaties meer verricht na deze datum

Dit is een raming van het aanvullend pensioen, berekend op de herberekeningsdatum, dat u op de pensioenleeftijd (65 jaar) kan ontvangen zo u uw pensioenreserve tot op dat moment in dit pensioenplan laat. Bij de berekening van dit bedrag wordt enkel gekeken naar uw pensioenreserve en uw aansluitingsjaren bij het pensioenplan tot de herberekeningsdatum. Er wordt dus geen rekening gehouden met de mogelijkheid dat u verder in dienst blijft in de sector en verder actief aangesloten blijft bij het pensioenplan na de herberekeningsdatum.

Net zoals bij de voorgaande berekening wordt rekening gehouden met een rendement van 1,75%. Omwille van deze veronderstellingen kan de raming verschillen van het bedrag dat u op hetmoment van uw pensionering echt zal krijgen Deze raming is enkel informatief ener kan geen recht op een aanvullend pensioen aan ontleend worden.

 

 • Pensioenreserve op de herberekeningsdatum 

Dit is de totale pensioenreserve die u op de herberekeningsdatum al heeft opgebouwd in dit pensioenplan. Uw pensioenreserve kan nog evolueren tot aan uw pensionering. Dit bedrag wordt de ‘verworven reserves’ genoemd.

 

 • Overlijdensdekking

Het pensioenplan voorziet in een overlijdensdekking waardoor uw partner, kinderen of andere begunstigden een bedrag uitbetaald krijgen mocht u overlijden vóór uw pensioen. Dit is het bedrag dat aan hen zou zijn uitbetaald mocht u op de herberekeningsdatum overleden zijn.

Het pensioenplan voorziet niet ineen bijkomende tegemoetkoming indien u vóór uw pensioen zou overlijden door een ongeval, noch ontvangen uw kinderen een (bijkomende) wezenrente in dit geval.

 

Deel 2:

 •  Het actuele financieringsniveau van de verworven reserves en de rendementsgarantie. Deze informatie geeft aan of uw aanvullende pensioenrechten volledig gefinancierd zijn;
 • Het bedrag van de verworven reserves van het vorige jaar;
 • De variabele elementen waarmee bij de berekening van de verworven reserves en de verworven prestaties rekening gehouden wordt;
 • De vermelding dat men de gegevens met betrekking tot het aanvullend pensioen kan raadplegen via de website MyPension.be .
 • De vermelding bij wie u het pensioenreglement kan opvragen: bij de pensioeninstelling of de werkgever (of sectorale inrichter). 

 

Op de bijlage (bijkomende informatie) vinden wij volgende rubrieken terug:

 • Het jaar op dewelke de pensioenfiche betrekking heeft (bijvoorbeeld 2016 verwijst naar de herberekeningsdatum 1.1.2016 en heeft betrekking op de bijdragen van het refertejaar 2015)
 • De pensioeninstelling die belast is met het beheer van het pensioenplan alsook diens erkenningsnummer
 • De inrichter van het sectorpensioenplan
 • De administratieve coördinatiecel van het sectorplan evenals diens contactgegevens
 • De naam van de aangeslotene
 • Het toegekende polisnummer
 • De einddatum
 • De berekeningsgegevens:

- Het actueel financieringsniveau op de herberekeningsdatum

- Het bedrag van de totale spaarreserve op 1 januari van het jaar voorafgaandelijk aan de herberekeningsdatum

- Het bedrag van de herrekende spaarreserve op 1 januari van het jaar voorafgaandelijk aan de herberekeningsdatum

- De geïnde nettobijdrage gedurende het jaar voorafgaand aan de herberekeningsdatum

- Het toegekend nettobedrag in het refertejaar vóór oprenting vanuit het solidariteitsluik aan het luik pensioen

- De totale nettobijdrage gedurende het jaar voorafgaand aan de herberekeningsdatum

- Het gegarandeerd rendement van het jaar voorafgaand aan de herberekeningsdatum

- De deelname in de winst van het jaar voorafgaand aan de herberekeningsdatum

- De totale spaarreserve op de herberekeningsdatum

 • De regelgeving met betrekking tot de fiscaliteit van de pensioenuitkering.
 • De regelgeving inzake de mogelijkheid tot aanduiding van begunstiging bij overlijden. Zo een begunstigde werd aangeduid kent deze een vermelding met naam en datum van aanduiding.
 • Enkele belangrijke opmerkingen met name:

- De regelgeving betreffende de mogelijkheid tot opvragen van het aanvullend pensioen

- De beschikbaarheid van de reglementen en de aanmeldingsdocumenten op eenvoudig verzoek of via www.sefocam.be

- Voor de actieve aangeslotene de oproep tot contactname met de vzw Sefocam bij sectorverlating

- De mogelijkheid tot on-line raadpleging van de laatst beschikbare pensioenfiche via www.sefocam.be

  •  

    

   Meer informatie op de website FSMA .